COLECCIÓN PROCESSUS IUDICII
    Volver
 
 
 

ORRIOLS GARCIA S., El judici de petició de llegítima. Aspectes substantius i processals, Ed. Atelier, Barcelona, 2016.

 

Aquest estudi parteix del cas concret per tractar de forma
teòrica però també amb solucions pràctiques les diverses
situacions processals que se solen plantejar en els judicis
relatius a la petició de la llegítima successòria catalana.

Per tant, el llibre és una reflexió sobre les qüestions principals
que es susciten en els judicis en els que el principal objecte
és la reclamació de la llegítima successòria regulada en
el dret civil català, examinant a la vegada els aspectes
substantius però especialment els processals.

El tractament s'ordena bàsicament en l'ordre de les fases
judicials del judici ordinari. I es van plantejant les qüestions
controvertides amb l'anàlisi de la doctrina i de la
jurisprudència, però també en algunes ocasions la proposta
de solució que l'autor suggereix, ja sigui de lege ferenda,
o de lega lata per una eventual futura nova regulació legal.

El llibre ha tractat de plantejar-se les qüestions realment
controvertides i no inclou les qüestions processals pacifiques,
que no plantegen problemes, o les ja sabudes. És a dir, el
llibre va dirigit a un públic que ja conegui els problemes que
planteja la matèria, i també les discussions que el dia a dia
comporta davant dels tribunals, tant des del punt de vista
del dret processal civil com del dret de successions de
Catalunya.

Quan la problemàtica judicial afecta a la qüestió substantiva
o de fons, l'autor no evita l'anàlisi teòric, i també planteja la
solució jurisdiccional que considera més adient.